Biogazownia - Budmat  Zamość - budownictwo - usługi i zaopatrzenie, usługi inżynieryjne, deweloper

Biogazownia

Biogazownia to zespół powiązanych funkcjonalnie i technologicznie instalacji i maszyn przetwarzających materiał organiczny na energię elektryczną.

Budmat Zamość - budownictwo - usługi i zaopatrzenie, usługi inżynieryjne, deweloper Podstawowym produktem funkcjonowania biogazowni jako „przetwórni” materiału organicznego jest biogaz, zawierający głównie metan i dwutlenek węgla. Wyprodukowany w biogazowni biometan możemy w prosty sposób wykorzystać np. w układach kogeneracyjnych, z których otrzymamy energię elektryczną i cieplną. Pełna lista użyteczności biogazowni zawiera jednak o wiele więcej pozycji posiadających wpływ na rachunek działania zakładu. Ich poprawne sparametryzowanie ma decydujący wpływ na jakość funkcjonowania i efektywność ekonomiczną inwestycji. Analiza czynników otoczenia inwestycji jest podstawowym narzędziem dla oceny celowości i uzyskania wiedzy niezbędnej dla zdefiniowania jej parametrów. Dlatego też rachunek TCO dla oceny biogazowni musi uwzględniać aspekty zewnętrzne. Mając tą świadomość oferujemy (i zalecamy) w pierwszym kroku wykonanie audytu inwestycji w zakresie oceny wewnętrznej biogazowni:
  • komplementarność operacyjna zakładu,
  • konwergencja procesów,
  • intencjonalność utylitarna,
oraz oceny zewnętrznej inwestycji:
  • warunki techniczne przyłączy,
  • dostępność surowca,
  • społeczne problemy realizacji.
Całość usługi możemy wykonać w poszczególnych etapach lub kompleksowo. Analizę sporządzi nasz zespół doradztwa inwestycyjnego, projekt i uzgodnienia wykona nasze biuro projektowe a usługi budowlane nasz zespół wykonawczy.